سی اس اس برای شما

به گزارش کارگروه بین الملل سی اس اس؛

در راستای اجرای برنامه ششم توسعه و به منظور توسعه ظرفیت ترانزیتی کشور در عملکرد اجرایی صدروزه‌ی اول دولت دوازدهم؛ برای فروش ۳۰۰ گیگابیت برثانیه ظرفیت ترانزیت جنوب به شمال، توسط شرکت ارتباطات زیرساخت سفارش قطعی گرفته و قرارداد منعقد شده است.

مدیرکل بازاریابی و امور تجاری زیرساخت اعلام کرد: «در حال حاضر از این سفارش به میزان ۱۱۰ گیگابیت آن فعال شده و مابقی نیز به سرعت عملیاتی می‌شود.»

مجید میرزایی تصریح کرد: «این حجم ترانزیت معادل ۵۰ درصد حجم ظرفیت فعلی ترانزیت از ایران است و این مسیر نخستین مسیر دایرشده ترانزیتی از جنوب به شمال است.»

در همین راستا محمدجواد آذری جهرمی در صفحه‌ی شبکه‌ی اجتماعی اینستاگرام خود نوشت:

    هم راستا با اجرای برنامه ششم توسعه، در عملکرد اجرایی صدروزه اول دولت دوازدهم‌؛ قرارداد فروش ۳۰۰ گیگابیت بر ثانیه ظرفیت ترانزیت جنوب به شمال، توسط شرکت ارتباطات زیرساخت منعقد و اجرایی شد.

بر اساس گزارش وی، این قرارداد معادل ۵۰ درصد کل ظرفیت فعلی به حجم ترانزیت دیتا از ایران اضافه کرد.